体育bob

    
    

        ??I H?C N?NG NGHI?P T? XUYêN TRUNG QU?C TH? L? TUY?N L?U H?C SINH N??C NGOàI

        I. GI?I THI?U NHà TR??NG

        ??i h?c N?ng nghi?p T? Xuyên là m?t tr??ng ??i h?c tr?ng ?i?m c?a t?nh T? Xuyên có l?ch s? lau ??i, ra ??i n?m 1906, là ??i h?c thu?c"C?ng trình 211"do Nhà n??c tr?ng ?i?m xay d?ng.Nhà tr??ng n?m t?i thành ph? Nh? An t?nh T? Xuyên - m?t trong 10 thành ph? du l?ch ?u tú c?a Trung Qu?c. Nh? An ???c ng??i Trung qu?c bi?t ??n b?i ?ay là quê h??ng c?a g?u trúc "Qu?c B?o" và n?i b?t ngu?n n?n v?n hóa trà n?i ti?ng th? gi?i. V??n tr??ng s?ch g?n ??p m?t, bao quanh là non xanh n??c bi?c. Cách thành ph? Thành ?? 138Km, cách san bay qu?c t? Song L?u 130 Km. Nhi?m v? chính c?a Nhà tr??ng là ?ào t?o các c?p chuyên ngành n?ng nghi?p, kinh t?, hán ng?... Nhà tr??ng có 18 h?c vi?n, 8 s? nghiên c?u, 71 chuyên ngành ??i h?c chính qui, 71 chuyên ngành nghiên c?u sinh th?c s?, 49 chuyên ngành nghiên c?u sinh ti?n s?. 4 chuyên ngành sau ti?n s?. Nhà tr??ng có th?m quy?n xét duy?t các h?c v? ??i h?c, th?c s?, ti?n s?. Hi?n h?n 20 nghìn sinh viên, nghiên c?u sinh ?ang theo h?c t?i tr??ng-là m?t trong nh?ng tr??ng ??i h?c cao c?p nh?t ? phía tay Trung Qu?c thu?c "c?ng trình 211" c?a chính ph? Trung Qu?c.(C?ng trình 211 có ngh?a là th? k? 21 trung qu?c s? xay d?ng 11 tr??ng cao c?p ???c c?ng nh?n trên toàn th? gi?i)

        II. PH??NG TH?C NH?P H?C

        L?u h?c sinh n??c ngoài tr?c ti?p liên h?, ??ng ky v?i phòng quan h? qu?c t? tr??ng ??i h?c N?ng nghi?p T? Xuyên - Trung Qu?c.

        III. TàI LI?U ??NG KY NH?P H?C

        L?u h?c sinh n??c ngoài h?c t?p t?i tr??ng ??i h?c N?ng nghi?p T? Xuyên tr??c khi nh?p h?c b?t bu?c n?p ??y ?? nh?ng tài li?u sau cho nhà tr??ng:

        1. 《 B?n ??ng ky l?u h?c t?i tr??ng ??i h?c N?ng nghi?p T? Xuyên》(Do nhà tr??ng c?p).

        2.

        A. ??i v?i sinh viên h?c ti?ng trung, yêu c?u:

        (1) B?n ??ng ky

        (2) B?n gi?i thi?u cá nhan.

        B. ??i v?i sinh viên h?c ??i h?c:

        (1) B?ng ?i?m Ph? th?ng trung h?c và B?ng t?t nghi?p Ph? th?ng trung h?c.

        (2) B?ng ch?ng nh?n thi HSK (g?m b?ng và b?ng ?i?m).

        C. ??i v?i nghiên c?u sinh th?c s?:

        (1) B?ng ?i?m t?t nghi?p ??i h?c và b?ng t?t nghi?p ??i h?c

        (2) Th? gi?i thi?u c?a 2 chuyên gia t? phó giáo s? tr? lên.

        (3) B?ng ch?ng nh?n thi HSK c?p 6 tr? lên (g?m b?ng và b?ng ?i?m).

        D. ??i v?i nghiên c?u sinh ti?n s?:

        (1) B?ng ?i?m t?t nghi?p th?c s? và b?ng th?c s?.

        (2) Th? gi?i thi?u c?a 2 giáo s?.

        E. ??i v?i sinh viên ti?n tu, cao c?p ti?n tu, yêu c?u

        (1) B?ng ch?ng minh h?c l?c.

        (2) B?n gi?i thi?u cá nhan.

        IV. TH? L? THI Và NH?N V?N B?NG

        1. Sinh viên ??i h?c, b?t bu?c ??t m?c HSK do nhà n??c Trung Qu?c qui ??nh.

        2. Nghiên c?u sinh th?c s?, c?n ??t ???c m?c HSK do nhà n??c c?ng hòa nhan dan Trung Hoa qui ??nh ??i v?i l?u h?c sinh n??c ngoài l?u h?c t?i Trung qu?c. Ho?c sinh viên có th? tham gia ki?m tra t?i b? m?n Hán V?n c?a tr??ng ?ai h?c N?ng nghi?p T? Xuyên. N?u sinh viên ?? t?t nghi?p ??i h?c t?i Trung Qu?c ??ng ky t?i tr??ng có th? mi?n các th? th?c và có th? nh?n gi?y nh?p h?c ngay.

        3. Sinh viên h?c ti?ng trung, sinh viên ti?n tu, ti?n tu cao c?p và nhà nghiên c?u mi?n thi HSK.


        Next Page

           
           

               彩qy8的网

               足彩跟单app

               帝豪平台

               千赢|国际手机版|登录|网址

               网络平台

               3a彩票注册

               彩客彩票网官方端口

               腾博会诚信

               彩客彩票网官方端口